Вече почти всички банки предлагат на гражданите различни кредити за покупка на недвижими имоти – жилища, къщи, вили, ателиета, гаражи; строителни парцели, предвидени за жилищно или вилно застрояване и др. Най-общо условията са следните:

  • Максимален размер на кредита - обикновено до 70 – 80 % от цената на сделката. Зависи най-вече от вида и състоянието на недвижимия имот и доходите на кредитоискателя.
  • Срочност на заема - до 20 - 25 години. Дава се възможност за гратисен период от 1-3 години по желание на клиента.
  • Годишен лихвен процент - варира от 7 до 15%. Зависи от обезпечението по кредита – ипотека, залог за вземане върху влог и дали доходите на кредитоискателя са обследвани или не. Някои банки отпускат на лоялните си клиенти кредити с лихвен процент, по-нисък от действащия.

Някои банки изискват документ, който удостоверява необходимостта от ползване на жилищен кредит - предварителен договор за покупко-продажба, нотариален акт с уговорено отложено плащане, заповед за продажба или др. Други банки отпускат кредити без клиента да има предвид конкретен недвижим имот. Анализират доходите на кредитоискателя и го информират за възможностите да получи кредит. След това банката дава няколко месеца за търсене и избор на имот. Най-често за обезпечение по кредита се приема ипотека на имота, предмет на закупуване. Обикновено банката сключва имуществена застраховка на имота за срока на кредита.

Кредитите за строителство, довършителни работи и подобрения често се ползват на етапи, като банките осъществяват финансов и технически контрол по целевото влагане на средствата.

За отпускане на кредит е особено важна възрастта на кредитоискателя. Повечето банки искат сборът от възрастта на кредитоискателя и срока на кредита да е под 60 - 65 години.

На договорна основа се конкретизират всички елементи на жилищния кредит, включително начин на ползване и издължаване, приетите обезпечения, санкции при нарушаване на договорните условия и други допълнителни условия.


Още от